Γνωρίστε το DDS-MAP

Το έργο EU4Health «DDS-MAP» στοχεύει στην ανάπτυξη νέας παροχής κατάρτισης για επαγγελματίες υγείας και συναφείς επαγγελματίες στην ΕΕ, με επίκεντρο την απόκτηση και την κυριαρχία νέων ψηφιακών τεχνολογιών στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας.

0
ΜΗΝΕΣ
0
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
0
ΧΩΡΕΣ
0 Μ 1ΤΡ4Τ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ο COVID-19 και ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι προάγγελοι ενός πιο αποσταθεροποιημένου κόσμου που οδηγείται από την κλιματική αλλαγή, την ταχεία μαζική μετανάστευση, την επισιτιστική ανασφάλεια, τις κρατικές αποτυχίες και τις επιδημίες. Αυτά θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην υποδομή των συστημάτων υγείας της Ευρώπης και στο εργατικό δυναμικό στον τομέα της υγείας.

Το Σύμφωνο της ΕΕ για την Υγεία (2020) τονίζει την ανάγκη βελτίωσης της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας της Ευρώπης σε ένα τόσο απαιτητικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο της εφαρμογής της τεχνολογίας υγείας τείνει να δίνεται έμφαση στις τεχνικές πτυχές της απασχόλησης και της προστασίας της με μικρή εστίαση στις δεξιότητες των διαφορετικών ατόμων στο εργατικό δυναμικό υγείας που τη χρησιμοποιούν (Wells, 2022). Λόγω της δυναμικής της αλλαγής που προκαλεί, τα μέλη του εργατικού δυναμικού της υγειονομικής περίθαλψης συχνά δυσκολεύονται να διατηρούνται συνεχώς ενημερωμένα και ικανά στη χρήση του. Αυτό έχει σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο τόσο στην οργανωτική όσο και στην ατομική ικανότητα και ευημερία (Kaihlanen et al., 2021).

Πρόκληση #1

Το εργατικό δυναμικό της υγειονομικής περίθαλψης λειτουργεί συχνά σε ένα όλο και πιο περίπλοκο περιβάλλον με σημαντικές οργανωτικές και προσωπικές πιέσεις περιορισμών πόρων, φόρτου εργασίας και χρόνου.

Πρόκληση #2

Τα ζητήματα πόρων (οργανωτικών και προσωπικών) έναντι των απαιτήσεων και της πολυπλοκότητας της παροχής φροντίδας είναι πιθανό να αυξηθούν στους τομείς της υγείας και της συναφούς φροντίδας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις επόμενες δεκαετίες.

Πρόκληση #3

Η αυξανόμενη σημασία των πειθαρχημένων κοινών συστημάτων πληροφορικής (όπως τα ηλεκτρονικά αρχεία) σημαίνει ότι υπάρχει αυξανόμενη έμφαση στην ανάγκη για διεπιστημονική εκπαίδευση μεταξύ των επαγγελματιών υγείας.

Πρόκληση #4

Οι υπηρεσίες υγείας και συναφούς φροντίδας θεωρούνται πλέον κρίσιμοι φορείς εκμετάλλευσης ψηφιακών υποδομών εντός της ΕΕ. Αυτή η ψηφιακή εξάρτηση αυξάνει την ευπάθεια της «επιφάνειας επίθεσης» σε διαταραχές από εξωτερικές απειλές ή εσωτερικές ηλεκτρονικές βλάβες.

Τι θα κάνει το DDS-MAP

Τι

Το πρόγραμμα Dynamic Digital Skills for Agility and Resilience in Medical and Allied Professions (DDS-MAP) στοχεύει στην αντιμετώπιση των οργανωτικών και ανθρώπινων προκλήσεων που προκύπτουν από την πανταχού παρούσα χρήση ψηφιακών και ηλεκτρονικών τεχνολογιών στο πολυεπιστημονικό περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης σε ολόκληρη την ΕΕ.

Για ποιόν

Το DDS-MAP θα παρέχει εκπαίδευση γνώσεων και δεξιοτήτων στο εργατικό δυναμικό της υγείας (εξειδικευμένους γιατρούς που εργάζονται στις νοσοκομειακές υπηρεσίες, νοσηλευτές, μη κλινικό εργατικό δυναμικό - συμπεριλαμβανομένων εκείνων των επαγγελμάτων που εργάζονται σε συμμαχικές ΜΚΟ υγειονομικής περίθαλψης)

Στόχος

Για να τους δοθεί η δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τις σημαντικές πολυπλοκότητες που θέτει η επέκταση των ψηφιακών τεχνολογιών υγειονομικής περίθαλψης και συστημάτων πληροφοριών που αναφέρονται στις αναδυόμενες προκλήσεις υγειονομικής περίθαλψης, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την οικοδόμηση ανθεκτικότητας, τόσο οργανωτική όσο και προσωπική.

Έννοια DDS-MAP

Μια ολιστική προσέγγιση για την παροχή εκπαίδευσης ψηφιακών δεξιοτήτων για επαγγελματίες υγείας

Δημιουργήστε πλατφόρμα περιεχομένου κοινών δεξιοτήτων για να καλύψει τις ειδικές ανάγκες του κλάδου των νοσοκομειακών γιατρών, των νοσηλευτών και του μη κλινικού προσωπικού.

Προωθήστε το πλαίσιο μικροδιαπιστευτηρίων για τη διευκόλυνση της εμπλοκής των μαθητών

Αξιολογήστε την εικονική πραγματικότητα

Κάντε κύλιση στην κορυφή