Poznaj DDS-MAP

Projekt EU4Health „DDS-MAP” ma na celu opracowanie nowych usług szkoleniowych dla pracowników służby zdrowia i pokrewnych specjalistów w UE, skupiających się na zdobywaniu i opanowaniu nowych technologii cyfrowych w świadczeniu usług opiekuńczych.

0
MIESIĄCE
0
WZMACNIACZ
0
KRAJE
0 M$
FINANSOWANIE
COVID-19 i wojna na Ukrainie są zwiastunami bardziej zdestabilizowanego świata napędzanego zmianami klimatycznymi, szybką masową migracją, brakiem bezpieczeństwa żywnościowego, upadkami państw i epidemiami. Będą one miały znaczący wpływ na infrastrukturę europejskich systemów opieki zdrowotnej i pracowników służby zdrowia.

W Paktie UE na rzecz Zdrowia (2020) podkreślono potrzebę poprawy odporności europejskich systemów opieki zdrowotnej w tak wymagającym środowisku. We wdrażaniu technologii medycznych kładzie się nacisk na techniczne aspekty ich wykorzystania i ochrony, a niewielki nacisk kładzie się na umiejętności różnych osób z personelu medycznego, które z nich korzystają (Wells, 2022). Ze względu na dynamikę zmian, jakie wywołuje, pracownikom służby zdrowia często trudno jest na bieżąco aktualizować informacje i posiadać kompetencje w zakresie ich stosowania. Ma to znaczny negatywny wpływ zarówno na kompetencje organizacyjne, jak i indywidualne oraz dobrostan (Kaihlanen i in., 2021).

Wyzwanie #1

Pracownicy służby zdrowia często działają w coraz bardziej złożonym środowisku, charakteryzującym się znaczną presją organizacyjną i osobistą związaną z ograniczeniami zasobów, obciążeniem pracą i czasem.

Wyzwanie #2

Kwestie zasobów (organizacyjnych i osobistych) w porównaniu z wymaganiami i złożonością świadczenia opieki prawdopodobnie nasilą się w sektorach zdrowia i opieki pokrewnej w Unii Europejskiej w nadchodzących dziesięcioleciach.

Wyzwanie #3

Rosnące znaczenie zdyscyplinowanych, wspólnych systemów informatycznych (takich jak dokumentacja elektroniczna) oznacza, że kładzie się coraz większy nacisk na potrzebę interdyscyplinarnej edukacji wśród pracowników służby zdrowia.

Wyzwanie #4

Usługi zdrowotne i pokrewne usługi opiekuńcze są obecnie uważane za operatorów krytycznej infrastruktury cyfrowej w UE. Ta cyfrowa zależność zwiększa podatność „powierzchni ataku” na zakłócenia spowodowane zagrożeniami zewnętrznymi lub wewnętrznymi awariami elektroniki.

Co zrobi DDS-MAP

Co

Program Dynamiczne umiejętności cyfrowe na rzecz elastyczności i odporności w zawodach medycznych i pokrewnych (DDS-MAP) ma na celu sprostanie wyzwaniom organizacyjnym i ludzkim wynikającym z wszechobecnego stosowania technologii cyfrowych i elektronicznych w wielodyscyplinarnym środowisku opieki zdrowotnej w całej UE.

Dla kogo

DDS-MAP zapewni szkolenia wiedzy i umiejętności pracownikom służby zdrowia (lekarzom wyspecjalizowanym pracującym w służbie szpitalnej, pielęgniarkom, pracownikom nieklinicznym - w tym osobom pracującym w pokrewnych organizacjach pozarządowych zajmujących się opieką zdrowotną)

Bramka

Aby umożliwić im radzenie sobie ze znacznymi złożonościami wynikającymi z rozwoju technologii cyfrowej opieki zdrowotnej i systemów informatycznych w odniesieniu do pojawiających się wyzwań w zakresie opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa cybernetycznego i budowania odporności, zarówno organizacyjnej, jak i osobistej.

Koncepcja DDS-MAP

Holistyczne podejście do zapewniania szkoleń w zakresie umiejętności cyfrowych dla pracowników służby zdrowia

Zbuduj wspólną platformę treści dotyczącą umiejętności, aby zaspokoić specyficzne potrzeby szpitalnych lekarzy, pielęgniarek i personelu nieklinicznego.

Promuj ramy mikropoświadczeń, aby ułatwić zaangażowanie uczniów

Oceń wirtualną rzeczywistość

Przewiń na górę