Zoznámte sa s DDS-MAP

Cieľom projektu EU4Health „DDS-MAP“ je vyvinúť nové poskytovanie odbornej prípravy pre zdravotníckych a príbuzných odborníkov v EÚ, zamerané na získanie a zvládnutie nových digitálnych technológií pri poskytovaní služieb starostlivosti.

0
MESIACOV
0
PARTNERI
0
KRAJINY
0 M $
FINANCOVANIE
COVID-19 a vojna na Ukrajine sú predzvesťou viac destabilizovaného sveta poháňaného klimatickými zmenami, rýchlou masovou migráciou, potravinovou neistotou, zlyhaniami štátu a epidémiami. To bude mať významný vplyv na infraštruktúru európskych systémov zdravotníctva a pracovnú silu v zdravotníctve.

Pakt EÚ pre zdravie (2020) zdôrazňuje potrebu zlepšiť odolnosť európskych zdravotníckych systémov v takomto náročnom prostredí. V rámci implementácie zdravotníckych technológií má tendenciu klásť dôraz na technické aspekty ich využívania a ochrany s malým zameraním na kvalifikáciu rôznych jednotlivcov v zdravotníctve, ktorí ich používajú (Wells, 2022). Vzhľadom na dynamiku zmien, ktoré vyvoláva, je pre pracovníkov v zdravotníctve často ťažké byť neustále informovaní a kompetentní pri jeho používaní. To má značne negatívny vplyv na organizačné aj individuálne kompetencie a blahobyt (Kaihlanen et al., 2021).

Výzva #1

Zdravotnícki pracovníci často pracujú v čoraz zložitejšom prostredí s výrazným organizačným a osobným tlakom obmedzených zdrojov, pracovného zaťaženia a času.

Výzva #2

Problémy zdrojov (organizačných a osobných) v porovnaní s požiadavkami a zložitosťou poskytovania starostlivosti sa v nasledujúcich desaťročiach pravdepodobne zvýšia v sektoroch zdravotníctva a pridruženej starostlivosti v rámci Európskej únie.

Výzva #3

Rastúci význam disciplinovaných zdieľaných IT systémov (ako sú elektronické záznamy) znamená, že sa zvyšuje dôraz na potrebu multidisciplinárneho vzdelávania medzi zdravotníckymi pracovníkmi.

Výzva #4

Zdravotníctvo a služby súvisiacej starostlivosti sa v súčasnosti považujú za kritických prevádzkovateľov digitálnej infraštruktúry v rámci EÚ. Táto digitálna závislosť zvyšuje zraniteľnosť „útočného povrchu“ voči narušeniu vonkajšími hrozbami alebo internými elektronickými poruchami.

Čo dokáže DDS-MAP

Čo

Cieľom programu Dynamic Digital Skills for Agility and Resilience in Medical and Allied Professions (DDS-MAP) je riešiť organizačné a ľudské výzvy vyplývajúce zo všadeprítomného používania digitálnych a elektronických technológií v multidisciplinárnom prostredí zdravotnej starostlivosti v celej EÚ.

Pre koho

DDS-MAP poskytne odbornú prípravu v oblasti vedomostí a zručností pracovnej sile v zdravotníctve (špecializovaní lekári, ktorí pracujú v nemocničných službách, zdravotné sestry, neklinická pracovná sila – vrátane tých profesií, ktoré pracujú v pridružených zdravotníckych mimovládnych organizáciách)

Cieľ

Umožniť im vysporiadať sa so značnou zložitosťou, ktorú predstavuje rozširovanie digitálnych technológií zdravotnej starostlivosti a informačných systémov v súvislosti s novými výzvami v oblasti zdravotnej starostlivosti, kybernetickej bezpečnosti a budovania odolnosti, či už organizačnej alebo osobnej.

Koncept DDS-MAP

Holistický prístup k poskytovaniu školení digitálnych zručností pre zdravotníckych pracovníkov

Vytvorte spoločnú platformu pre obsah zručností, aby ste splnili špecifické potreby nemocničných lekárov, zdravotných sestier a neklinického personálu.

Podporovať rámec mikropoverení s cieľom uľahčiť zapojenie študentov

Posúďte virtuálnu realitu

Prejdite na začiatok