Výsledky

Cieľom konzorcia DDS-MAP je produkovať hmatateľné výstupy založené na základnom koncepte vývoja obsahu základného modulu DDS-MAP, ktorý je možné následne lokalizovať podľa špecifických potrieb, vychádza z odporúčaní Blueprint Európskej komisie – Digitálna transformácia zdravia a starostlivosti starnúcej spoločnosti.

1. Nástroj celoeurópskeho prieskumu

Komplexný celoeurópsky prieskum zameraný na individuálne a organizačné sebahodnotenie digitálnej gramotnosti, odolnosti, poskytovania služieb a udržateľnosti zameraný na zdravotníckych pracovníkov a príbuzných odborníkov.

2. Spoločná modulová platforma

Modul 1: Digitálna kompetencia.
Modul 2: Aktuálne a vznikajúce problémy v zdravotníctve.
Modul 3: Implementácia digitálnej zdravotnej starostlivosti.
Modul 4: Vyškolte trénerov, aby rozvíjali osobnú pohodu.

3. Rámec mikro poverení

Využitím už existujúceho rámca pre mikrokreditné vzdelávanie, hodnotenie a akreditáciu Projekt DDS-MAP vyvinie prvý paneurópsky mikrokreditný rámec, ktorý zahŕňa multidisciplinárnu a integrovanú akreditáciu disciplinárneho vzdelávania so zdravotnou starostlivosťou. Uskutoční sa to prostredníctvom konzultácií medzi vysokými školami DDS-MAP s odkazom na ich vlastné akreditačné procesy a konzultácií s národnými regulátormi zdravotníckych profesií, profesijnými združeniami a poskytovateľmi služieb.

4. Hodnotenie tréningu založené na virtuálnej realite

Posúdenie technológií rozšírenej reality (AR) a virtuálnej reality (VR) na preukázanie uskutočniteľnosti a použiteľnosti v súvislosti s veľmi špecifickými identifikovanými digitálnymi zručnosťami zdravotníckeho pracovníka a pridružených odborníkov.

Prejdite na začiatok